Photo taken by Bethany Legg, @bkotynski, Cropped

Return to article.